Vatten

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos Länsstyrelsen kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.

Dammar och vattenkraft

Du som äger ett vattenkraftverk måste löpande arbeta för att minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar.

Dammar och vattenkraft

Markavvattning och diken

För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd. Om det är förbud måste du även söka dispens. Markavvattning är till exempel åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning.

Som markägare är du skyldig att underhålla diken och ledningar som finns på din mark. Om rensning av diken kan skada eller påverka fisket negativt behöver du anmäla det till Länsstyrelsen.

Markavvattning och diken

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Vattenverksamhet

Ska du bedriva vattenverksamhet kan du kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs.

Tillsyn av vattenverksamhet

Våtmarker

Om du ska anlägga en våtmark behöver du antingen anmäla eller söka om tillstånd för detta, beroende på våtmarkens yta. Du kan även söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker.

Våtmarker

Kontakt