Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.

Så här arbetar vi med integration:

  • Hjälper kommuner att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.
  • Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet för nyanlända personer, som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
  • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning, skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.
  • Samordnar tidiga insatser för asylsökande personer och fördelar statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället.
  • Följer upp regionala och kommunala insatser för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Etablera flera

Praktik i staten för nyanlända har visat sig vara ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Många går vidare till exempelvis modernt beredskapsjobb i staten eller extratjänst i kommunen som i sin tur är ett steg närmare ordinarie anställning.

I länet har många myndigheter kommit igång men vi behöver öppna dörrarna ännu mer och öka takten.

Kontakt

Jenny Edlund

Integrationssamordnare

Mia Krylén

Integrationssamordnare

Tone Morseth

Integrationssamordnare

Kamel Alhaj

Integrationssamordnare

Madeleine Graff

Handläggare