Miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

De regionala miljömålen är vägledande för det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Nya regionala miljömål antogs i december 2013 för Jämtlands län och befästes i december 2016.

Efter en regional dialog antogs december 2013 nya regionala miljömål för Jämtlands län. De regionala miljömålen är desamma som de nationella miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar och ersätter tidigare regionala miljömål. Vidare antogs två regionala tillägg, Ingen utbyggnad av vattenkraft samt Ingen uranbrytning. Det nationella miljökvalitetsmålet Hav i balans är ej relevant i länet.

I december 2016 uppdaterades det regionala åtgärdsprogrammet för Jämtlands län miljömål. De nationella miljökvalitetsmålen inklusive tillägg gäller fortsatt.

Prioriterade mål

Sju av de 15 miljömålen har prioriterats extra under perioden 2017–2020.

 • Begränsad klimatpåverkan
 • God bebyggd miljö
 • Giftfri miljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö.

Följande kriterier användes för att genomföra prioriteringen

 • Läget/tillståndet i miljön
 • Profilfråga för länet
 • Regionala eller lokala åtgärders betydelse för måluppfyllelse
 • Regleras av andra processer

Utmaningar och åtgärder

För varje miljömål har specifika utmaningar lyfts fram. Utmaningarna är frågor som är extra viktiga att arbeta med för att nå måluppfyllelse. Läs mer nedan om utmaningarna för respektive miljömål i de regionala miljömåls­bedömningar som tagits fram.

Länsstyrelsen har för 2018 tagit fram en regional handlingsplan för att synliggöra vilka satsningar som görs av Länsstyrelsen och inspirera under året.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare