Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttid

Älgjakten i Jämtlands län startar den första måndagen i september. Detta datum har regeringen beslutat och gäller för samtliga typer av älgjaktsområden.

Inom licensområden och älgskötselområden får jakt bedrivas från den 3 september till och med den 25 september 2018 samt från den 8 oktober 2018 till och med den 31 januari 2019.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Fällavgifter

Fällavgifter är 250 kronor för vuxen älg och 50 kronor för årskalv i älgförvaltningsområden som förvaltas av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Älgförvaltning

Målbilden är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurser. Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap från bland annat inventeringar av älg och skador.

Älgjakten skall vara produktionsbaserad och med det menas att de älgar som fälls inom ett område skall stå i proportion till det som marken producerar.

Älgskötselområde

Frivillig sammanslutning av jaktlag som jagar inom ett område som ska tåla en avskjutning av minst tio vuxna älgar per år. Inom ett älgskötselområde ska en skötselplan upprättas som baseras på inventeringsunderlag samt lokal kunskap från de enskilda jaktlagen.

Ett älgskötselområde får därför ingen licenstilldelning av länsstyrelsen utan jagar efter de riktlinjer som finns i den treåriga skötselplanen. Jakten bedrivs däremot som vanlig inom varje jaktlag, som får en tilldelning från älgskötselområdet.

Licensområde (tidigare A-, B- och E-områden)

Den nya typen av licensområden skall enligt jaktlagstiftningen klara av en avskjutning av minst en årskalv per år. Detta är ett steg i riktning mot att älgjakten och avskjutningen skall vara produktionsbaserad. Det innebär att antalet älgar som skjuts inom ett område skall motsvara det antal som marken klarar av att producera. För att registrera ett licensområde måste dessa arealkrav uppfyllas.

Arealkrav för licensområde

Licensområden som uppfyller arealkraven kommer att få en licenstilldelning från Länsstyrelsen i vanlig ordning varje år, där första tilldelningen alltid kommer att vara en årskalv. De licensområden som inte uppnår denna areal kommer att avregistreras. Licensområden som uppfyller arealkraven kommer däremot att omregistreras automatiskt utan avgift.

OBS! Det är viktigt att poängtera att arealkraven inte är någon tilldelningsnorm. Arealkravet utgör endast den gräns då det är möjligt att erhålla ett registrerat licensområde och få en tilldelning av minst en årskalv. Vilken tilldelning ett licensområde faktiskt kommer att få varje år kan variera beroende på områdets storlek samt älgtillgången.

Oregistrerad mark

En möjlighet att skjuta årskalv under de första fem jaktdagarna. De fällda älgkalvarna skall rapporteras till länsstyrelsen.
Fällavgift kommer att krävas för både vuxna älgar och kalvar.
Rapportering av varje fälld älg skall vara gjord till Länsstyrelsen inom två veckor.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare