Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt på kronhjort

Kronhjorten är en viltart som etablerar sig allt mer. Jakten ska i huvudsak ske inom kronhjortsskötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen, genom att föreslå en treårig skötselplan till Länsstyrelsen.

Skötselområden för kronhjort

Kronhjorten bör förvaltas gemensamt inom större områden, så kallade kronhjortsskötselområden. Ett område som är tillräckligt stort och sammanhängande för att anses kunna hålla en i huvudsak egen stam av kronhjort får registreras som kronhjortsskötselområde av Länsstyrelsen.

Att ansluta till ett kronhjorts­skötselområde är frivilligt, precis som för älgskötsel­områdena. Den som av någon anledning väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har ändå möjlighet att jaga kalvar.

Där det är lämpligt och möjligt bör kronhjortsskötsel­områdena sammanfalla med älgskötselområdena. I första hand är det geografiska och biologiska förutsättningar, inklusive tillgången på brunstplatser och kalvnings­områden, som avgör gränserna för ett skötselområde.

Digital karta över våra skötselområden för kronhjort (sök på jakt och kronskötselområden i lagerlistan till höger) Länk till annan webbplats.

Skötselplan för kron­hjort

För varje kronhjortsskötsel­område ska en enkel skötsel­plan upprättas och skickas in till Länsstyrelsen minst tre månader före jakten.

Planen skall revideras vart tredje år och vara inlämnad till Länsstyrelsen senast tre månader före jakten.

Skötselplan för kronhjortsskötselområde Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Jakttider för kronhjortsjakt

 • Jakt får bedrivas efter hjort 8 oktober – 31 januari
 • Jakt får bedrivas efter hind och årskalv 16 augusti – 28 (29) februari
 • Jakten ska endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt perioden 16 augusti - 30 september
 • Jakten ska endast bedrivas som smyg- och vaktjakt perioden 1 -28 (29) februari

Utan­för kronhjorts­skötselområde

 • Jakt får endast bedrivas efter årskalv 16 augusti – 31 januari
 • Jakten ska endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt perioden 16 augusti - 30 september

Vid all jakt efter kronhjort

Jakt efter kronhjort får bedrivas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Hund som förföljer kronhjort får användas mellan 1 oktober - 31 januari.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötsel­område

Senast den 31 januari ska du registrera nytt skötselområde för kronhjort inför det nya jaktåret. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Jämtlands län, till ansökan bifogas en skötselplan för området.

Vill du ändra i ett befintligt område gäller samma datum.

För att bilda eller ändra ett kronhjortsskötselområde gäller samma regler som för bildande av älgskötsel­områden.

Steg 1 - Få medgivande för att bilda kronhjorts­skötselområde

Markägare och ingående jaktlag/delområden ska ge sitt medgivande till bildandet av skötsel­området, vilket intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet.

Steg 2 - Skötselplan för området

Till ansökan ska en skötselplan för området bifogas, länsstyrelsen har en mall Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster. för hur en sådan kan utformas.

Steg 3 - Ansök om nytt kronhjorts­område

När avtalet har signerats skickar företrädaren in en ansökan om registrering till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Registrering av kronhjortsskötselområde eller ändring av befintligt kronhjortsskötselområde Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till jamtland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Jämtlands län
  Residensgränd 7
  831 86 Östersund
 3. Kom ihåg att bifoga skötselplan för området till ansökan

Anmäl jaktresultat efter avslutad jakt

Varje kronhjortsskötselområde ska efter avslutad jaktsäsong, senast den 14 mars, rapportera till Länsstyrelsen hur många djur som fällts under säsongen. Du ska även anmäla om inget djur har fällts.

Tid för anmälan inom kronhjortsskötselområde

Kronhjortsskötselområden ska anmäla jaktresultatet till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut även om inte något djur har fällts.

Tid för anmälan utanför skötselområde

Jakträttshavaren ska anmäla fälld kronhjort vid jakt som bedrivits utanför ett kronhjorts­skötselområde inom två veckor efter att djuret fälldes.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan av jaktresultat vid jakt på kronhjort Pdf, 84.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till jamtland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Jämtlands län
  Residensgränd 7
  831 86 Östersund

Skadeproblem med kronhjort

Kronhjorten kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt barrträden genom barkgnag och bark­flängning under savningstiden. Värst kan granen drabbas.

På jordbruksmark varierar skadebilden under året. Höst- och vinterbetning på olje­växter och grönsäd medför i regel inte några större skador, men under tjälloss­ningen kan trampskador förekomma i den spirande grödan. Sommartid födosöker kronhjorten i stor utsträckning på odlade fält.

I första hand förebyggs skadeproblem med ordinarie jakt

Skador orsakade av kronhjort ska i första hand förebyggas inom den ordinarie kronhjortsförvaltningen, det vill säga genom att balansera antalet hjortar genom jakt under ordinarie jakttid. Jakten bör ske samordnat inom kronhjortsskötselområden.

Jakträttshavarna och markägarna har gemensamt ansvar att följa utvecklingen av kronhjortsstammen och vara observanta på skadesituationer som kan uppstå. Detta för att snabbt kunna sätta in motåtgärder. Där skadeförhållandena tenderar att bli oacceptabla bör jakttrycket ökas.

Skrämselanordningar, stängsel eller andra åtgärder

Om jakt inte är möjlig bör man vidta andra åtgärder, till exempel sätta upp olika typer av skrämselanordningar på det skadedrabbade området. Om skadeområdet är begränsat och särskilt skadekänsligt, kan man överväga möjligheten att inhänga det med stängsel.

Det finns ännu inga vetenskapliga tester av skrämselåtgärder anpassade för kronhjort. Några av åtgärderna som används för att skrämma fåglar har testats av enskilda jordbrukare och visats sig ha viss effekt även på kronhjort. Det gäller:

 • gasolkanoner
 • hulken
 • högfrekvens- och ultraljud
 • raketer.

Stödutfodring

Foderskapande åtgärder och stödutfodring kan medföra minskade skador. Man bör dock bara utfodra kronhjortar i undantagsfall vid svåra vinterförhållanden och inte i närheten av skadekänslig skog eller gröda. Särskilda odlingar för kronhjorten på avsides belägna åkrar kan också ge skademinskande effekt genom att hjortarna styrs bort från skadekänsliga områden.

Från och med den 1 januari 2018 får jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt utanför den ordinarie jakttiden om det behövs för att förebygga skada. Årskalv av kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar stamskada på barrträd får skyddsjagas på enskilt initiativ under tiden den 1 juli till 15 april.

Tillstånd för skyddsjakt

Tillstånd för skyddsjakt kan bara lämnas av Länsstyrelsen om jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning. Andra lämpliga lösningar kan vara olika typer av förebyggande åtgärder som ökad jakt på andra arter på samma plats eller olika typer av skrämselåtgärder.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande kunna visa att ett tillstånd behövs, till exempel för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog eller annan egendom. Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253656

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00