Bäver

I varje vattendrag av betydelse i länet finns numera bäver. Men bävrarnas byggande av dammar i vattendragen innebär vissa problem.

Dammarna kan skapa översvämningar, till exempel med vägskador, skador på banvallar, försumpning av jordbruksmark, skador på ytvattentäkter som följd. På grund av de skador som bäverns verksamhet kan åstadkomma, finns vissa möjligheter enligt jaktlagstiftningen att få riva bäverdammar, där Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

Länsstyrelsen vill dock peka på vikten av att man som markägare, vägansvarig eller dylikt håller bävrarnas aktiviteter under uppsikt under året. Då behöver man kanske inte ta till ofta kostsamma brandkårsutryckningar, vilket kan behövas när bävrarna ostört har kunnat bygga och dämma.

På platser med stor aktivitet och besvärlig skadebild, rekommenderas att man utnyttjar den allmänna jakttiden för bäver som är 1 oktober - 15 maj.

Bävrarna använder sina dammar som transportleder och inte minst för sina vinterförråd av föda. Stora mängder kvistar och grenar kan finnas på botten av dammarna. Om dammen töms under senhösten förstör man bävrarnas skafferi för vintern. Dammen har även betydelse för att hålla hyddans ingång osynlig under vatten. Hamnar ingången ovan vattnet kommer kyla in i hyddan och bävrarna riskerar att frysa ihjäl.

Rivning av bäverdammar

När det gäller bäverdammar som orsakar skada under tiden 1 maj – 31 september finns sedan ett antal år tillbaka möjligheten att riva sådana dammar, utan att några särskilda tillstånd från myndigheterna behövs. Man har bedömt att under sommaren är bävrarna inte så beroende av dammarna. Detta fordrar dock att man är markägare och har jakträttsinnehavarens tillstånd. Åtgärder får inte vidtas på bäverhyddor eftersom bäverns boplats inte får förstöras.

Rivning av dammar under övrig tid

Ibland uppstår problem med bäverns dämningar sent på hösten. För det mesta går det att utan större problem invänta 1 maj året därpå och då riva bäverdammen utan tillstånd. Om det inte är möjligt t ex för att bävern byggt i en vägtrumma och vägen blir obrukbar, så kan Länsstyrelsen ge tillstånd att riva bäverdammen även senare än den 1 september. I sådana fall måste bävrarna också avlivas för att de inte ska frysa eller svälta ihjäl under vintern. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador. Detta innebär att under höst-senhöst lämnar Länsstyrelsen tillstånd med stor restriktivitet.

Skyddsjakt med slagfälla

Länsstyrelsen ger inga tillstånd av rivningar på bäverdammar innan särskilt utsedda skyddsjägare har besiktat dammen. Skyddsjägaren sätter ut slagfällor avsedda för bäver under några veckor. Är området bebott av bäver brukar skyddsjakten lösa sig med att bävern tas i fällan.

Använd gärna vår e-tjänst om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla. 

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00