Bäver

I varje vattendrag av betydelse i länet finns numera bäver. Men bävrarnas byggande av dammar i vattendragen innebär vissa problem.

Dammarna kan skapa översvämningar, till exempel med vägskador, skador på banvallar, försumpning av jordbruksmark, skador på ytvattentäkter som följd. På grund av de skador som bäverns verksamhet kan åstadkomma, finns vissa möjligheter enligt jaktlagstiftningen att få riva bäverdammar, där Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

Länsstyrelsen vill dock peka på vikten av att man som markägare, vägansvarig eller dylikt håller bävrarnas aktiviteter under uppsikt under året. Då behöver man kanske inte ta till ofta kostsamma brandkårsutryckningar, vilket kan behövas när bävrarna ostört har kunnat bygga och dämma.

På platser med stor aktivitet och besvärlig skadebild, rekommenderas att man utnyttjar den allmänna jakttiden för bäver som är 1 oktober - 15 maj.

Bävrarna använder sina dammar som transportleder och inte minst för sina vinterförråd av föda. Stora mängder kvistar och grenar kan finnas på botten av dammarna. Om dammen töms under senhösten förstör man bävrarnas skafferi för vintern. Dammen har även betydelse för att hålla hyddans ingång osynlig under vatten. Hamnar ingången ovan vattnet kommer kyla in i hyddan och bävrarna riskerar att frysa ihjäl.

Förstöra bäverhydda eller damm

Mellan 1 oktober och 30 april behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att förstöra bävrars boplats eller dammbyggnad. Tillstånd lämnas bara om det är nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

När det gäller bäverdammar som orsakar skada under tiden 1 maj – 30 september finns möjligheten att riva sådana dammar utan att några särskilda tillstånd enligt jaktlagstiftningen från myndigheterna behövs. Det har bedömts att under sommaren är bävrarna inte så beroende av dammarna. Detta fordrar dock att man är markägare och har jakträttsinnehavarens tillstånd. Åtgärder får inte vidtas på bäverhyddor eftersom bäverns boplats inte får förstöras.

Vid rivning av bäverdamm i Natura 2000-område eller biflöde till vattendrag som är Natura 2000-område kan samråd först behöva ske med länsstyrelsens vattenenhet, då verksamheten kan riskera att skada områdets naturvärden och därmed kräva tillstånd.

Länsstyrelsen tillåter vanligtvis inte att sprängmedel används för att förstöra boplats eller damm. Sprängning i vattendrag eller i närheten vattendrag räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du inte får spränga bäverdammar utan tillstånd för vattenverksamhet. Likaså ska samråd ske och tillstånd kan behövas vid arbete med grävmaskin. Detta gäller även under tiden 1 maj – 30 september.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt i vår e-tjänst

Använd gärna vår e-tjänst om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla.

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253656

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00