Lagbok. Foto: Tina Stafrén.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Lagen förlängs till den 31 januari 2022

Riksdagen har beslutat att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Beslut om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringes pressmeddelande om att restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs Länk till annan webbplats.

Planerade lättnader av restriktioner

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021. Regeringen planerar att förlänga begränsningsförordningen motsvarande period som den tillfälliga covid-19-lagen gäller, det vill säga till den sista januari 2022.

Regeringens plan för hur råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september.

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:67) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som kommer gälla från den 29 september för verksamheter gällande covid-19-lagen hos Folkhälsomyndigheten:

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen gäller en rad begränsningar för verksamheter för att förhindra smittspridning av covid-19. Vilka begränsningar som gäller, informationsblad på flera språk och vanliga frågor och svar hittar du på följande sidor.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Så går tillsynen till

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Vilka platser och verksamheter som är aktuella för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Vite kan bli aktuellt om åtgärderna inte genomförs

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar veckovis hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet på tisdagar. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Veckovis nationell tillsynsuppföljning

Rapporter till regeringen

Sammanfattande nyheter om rapporternas innehåll

Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är samordnande för Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag av covid-19-lagen, sammanfattar varje vecka det viktigaste i den nationella rapporten till regeringen och publicerar det i en webbnyhet.

Uppföljning v. 35-36: Pandemilagen gäller fortfarande

Uppföljning v 34: Fokus på tillsyn av sportevenemang

Uppföljning v 33: Butiker ska informera kunder om hur smittspridning kan undvikas

Uppföljning v 32: Håll avstånd - undvik trängsel

Uppföljning v 31: Alla bär ett ansvar för att minska smittspridningen

Uppföljning v 30: Många frågor kring pandemilagen kvarstår

Uppföljning v 29: Fler tillställningar arrangeras med allt fler deltagare

Uppföljning v 28: Färre som håller avstånd Länk till annan webbplats.

Uppföljning v 27: Förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

Uppföljning v 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Uppföljning v 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Uppföljning v 24: Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Uppföljning v 23: Studenten är över - höll vi avstånd?

Uppföljning v 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen? 

Uppföljning v 21: Lättnader införs men inte läge för fest

Uppföljning v 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Uppföljning v 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Uppföljning v 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Uppföljning v 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Uppföljning v 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Uppföljning v 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Uppföljning v 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Uppföljning v 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Uppföljning v 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Uppföljning v 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Uppföljning v 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Uppföljning v 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Uppföljning v 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Uppföljning v 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Uppföljning v 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Uppföljning v 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Uppföljning v 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Uppföljning v 3: De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Frågor och svar om tillsynen och lagen

Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder.

Länsstyrelsen kan besluta (förelägga) vilka åtgärder som en verksamhetsutövare måste genomföra för att leva upp till bestämmelserna i den tillfälliga covid-19-lagen, detta beslut kan förenas med vite. Om verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som Länsstyrelsen beslutat görs en ansökan om utdömande av vitet. Det är länsstyrelsen som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek, och det till ett belopp som kan antas få verksamhetsutövaren att följa det aktuella beslutet.

Covid-19-lagen innehåller stycken som kompletterar och har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Nytt är att det ges möjlighet att

  • vidta generella åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning
  • meddela föreskrifter som vid behov kan gälla inom ett visst geografiskt område
  • genom den nya lagen införa sanktioner och tillsyn, som kan leda till vite eller stängning av verksamhet som inte följer begränsningarna.

Covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsens beslut om begräsningar i enskilda fall enligt 16 § och beslut om föreläggande eller föreläggande med vite enligt 20 § i den tillfälliga covid-19-lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Covid-19-lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om ersättning för enskilda som påverkas av beslut som följer av regelverket. Länsstyrelserna kan därmed inte pröva frågan om ersättning enligt den nya lagen.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att genomföras stegvis.

Det gäller både åtgärderna för privatpersoner och åtgärderna för verksamheter.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Många regler kvarstår men vissa lättnader infördes den 1 och 15 juli enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner och Folkhälsomyndighetens plan för anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Sammanfattning av reglerna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av reglerna som infördes 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Läs först igenom informationen på den här sidan. Hittar du inte svar på dina frågor här, eller på Folkhälsomyndighetens webbplats, är du välkommen att höra av dig till oss på:

E-post: jamtland@lansstyrelsen.se