Stormyran

Stormyran är en så kallad skogsmyrmo­saik, där marken är uppdelad på en stor andel urskogsartad
granskog, mindre vattendrag, öppna mossar och kärr samt skogbevuxen myr.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Stormyran är en salig bland­ning av öppna kärr, skogbe­vuxen myr och skog. Ungefär halva reservatets yta består av kärr och mossar. Stormyrans myrkomplex i områdets nord­östra del avvattnas bland annat av två genomgående bäckar som därefter går samman till Gamm-Karbäcken.

Skogen varierar från sump­skog, till blöt skog, till torr, mer "vanlig" skog. I nordost finns de stora sammanhängande sump­skogspartierna och här är gran­arna ofta draperade i tjocka sjok av hänglavar, framför allt garnlav. Granarna är skrovliga och uppemot 200 år gamla.

Här finns gott om död ved och både liggande och stående träd utgör boplats för många arter. De gamla granarna är utmärkta tillhåll för tretåig hackspett och olika sällsynta lavar och ved­levande svampar. Flera arter, som brunpudrad nållav, gam­melgransskål, harticka, rosen­ticka och stjärntagging, är arter som bara återfinns i skog­ar som aldrig kalaverkats. Helt orört av skogsbruk är skogen dock inte, äldre avverknings­stubbar vittnar om att området avverkats under 1900-talets mitt.

Föreskrifter

Välkommen till Stor­myran. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterled­er

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 1,17 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Mer information