Strandängsfåglar - Rapport från gemensamt delprogram täckande perioden 1988–2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
502-26079-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-163-3
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Sydlig kärrsnäppa

Denna rapport har sammanställt data från 7 län i södra Sverige för att följa utvecklingen av strandängsfåglars trender och antal i södra Sverige. Som mest har förändringar under 30 år från 1988 till 2018 kunnat analyseras. Rapporten utgör ett viktigt underlag för att kunna bedöma om vi når miljömålen ett rikt och odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och myllrande våtmarker.


På strandängarna har det gått bra för gäss, måsar, trutar och tärnor men sämre för änder, vadare och sydlig gulärla. Sydlig kärrsnäppa, svärta och roskarl är på väg bort från strandängarna. Svartbent strandpipare försvann under perioden.


För att bevara vadarfåglar på strandängar har ett åtgärdsprogram för hotade vadare upprättats och åtgärder har genomförts för att förbättra deras livsmiljöer. Bland annat har åtgärder för att begränsa predation under häckning genomförts. Analyser av data visar på att detta kan ha haft en positiv effekt på Öland. En del arter svarar inte på de åtgärder som genomförts i samma områden vilket kan bero på händelser under flyttning och på övervintringsplatser.


Vadarfåglar är beroende av strandängsmiljöer i södra Sverige, men dessa miljöer har varit hårt trängda och har tidigare minskat kraftigt i areal och utbredning. Idag är stora delar av de kvarvarande strandängarna i södra Sverige skyddade bland annat som naturreservat. Vi har idag stor möjlighet att tillsammans med markägare få till en bra skötsel av kvarvarande strandängar för att gynna vadarfåglar.


Denna rapport har blivit möjlig till följd av gott samarbete mellan forskarvärlden, experter och län med medel från Naturvårdsverket. Underlaget till rapporten är alla de inventeringar som ornitologer genomfört under alla år i ur och skur.

Kontakt