Hallands Kustvattenkontrol 2018

Om publikationen

Löpnummer: Inte angivet

Diarienummer: Inte angivet

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

Framsida med bilder av vattenprovtagning

Under 2018 har Medins Havs- och Vattenkon-sulter AB tillsammans med samarbetspart-nerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYN-LAB (f d ALcontrol AB) genomfört undersök-ningar av hydrografi och växtplankton i den sam-ordnade kustvattenkon-trollen i Halland. Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge un-derlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt