Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer:
2016:7, Stockholms faktaserie
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Annan

Checklistan är till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan kan även vara användbar för handläggare på kommunala nivån vid framtagandet av översiktsplan och detaljplan. Enligt FN:s klimatpanel leder ett förändrat klimat bland annat till högre temperaturer, ökad nederbörd, stigande havsnivåer och förändrade flöden i vattendrag samt ökade risker för ras, skred och erosion. Utifrån dessa klimateffekter hjälper checklistan handläggaren att peka ut vad man bör titta på i samråds- och granskningsskedet och vad som bör finnas i en översiktsplan eller detaljplan för att denna ska anses vara klimatanpassad. Den syftar inte till besvara om olika frågor inom planeringen är lösta. Istället kan den användas för att uppmärksamma om olika frågor är utredda; kvalitén på utredningar efterfrågas inte. Målet är att handläggare på länsstyrelser ska få bättre kunskap om hur ett förändrat klimat påverkar samhället och vilka frågor som är lämpliga att ställa sig när granskning av planer sker. Kommunerna kan också vara behjälpliga av detta för att utveckla ett långsiktigt och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringarna.

Kontakt