Bostadsmarknadsanalysen 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:05
Diarienummer:
405-5149-21
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsanalys Halland är en del i länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket senast den 15 juni varje år.


Rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Kontakt