Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2021:02 Värdetrakter för skog och prioriterade skogstyper i Hallands län: underlag för arbetet med formellt skydd av skog

Om publikationen

Löpnummer:
2021:02
Diarienummer:
Sks 2019/2060 Lst 5424-2019
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen avser att fullt ut följa den nationella strategin för formellt skydd av skog. I detta dokument redovisas de regionala värdetrakter som behövs för att kunna använda den nationella strategin.


De sex värdetrakter som pekades ut i den tidigare strategin består. Värdetrakten Hallandsås, har utökats, värdetrakten Femsjöbygden har minskats och övriga värdetrakter har oförändrad gräns. Alla värdetrakter är värdetrakter för ädellövskog, ädellövrik skog och alskog. Hallandsås är även värdetrakt för lövsumpskog av översilningstyp. Analyser har gjorts för att undersöka om det finns stöd för att peka ut särskilda trakter för tallskog, ekskog och granskog. Att peka ut värdetrakter för dessa skogstyper var inte möjligt utifrån befintligt underlag.


I den nationella strategin presenteras två nya prioriterade skogstyper, äldre betespräglad skog och svämlövnaturskog. Båda bedöms vara relevanta för länet och beskrivs tillsammans med de andra prioriterade skogstyperna ur ett regionalt perspektiv.

Kontakt