Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:23 Energi- och klimatläget i Halland 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:23
Diarienummer:
9153-2020
ISBN/ISSN-nr:
1101–1084
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Energi och klimatläget i Halland 2018-2019.

Länsstyrelsen i Halland har i uppdrag av regeringen att samordna och leda länets arbete inom energi- och klimatområdet för att nå nationella och regionala mål. Region Halland har regeringens uppdrag att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. Föreliggande rapport är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Halland utifrån våra respektive uppdrag. Rapporten ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi befinner oss jämfört med övriga Sverige när det gäller energiomställning och klimatpåverkan. Rapporten utgör också den första uppföljningen av ”Energi- och klimatstrategi för Halland”, vilken antogs hösten 2019.

Sedan 1990 har de halländska utsläppen av klimatgaser minskat med 35 procent samtidigt som befolkningen ökat med 29 procent. Därav har per capitautsläppen minskat från 8,9 till 4,5 ton koldioxidekvivalenter. Mellan 2017 och 2018 minskade klimatgasutsläppen inom länets gränser med 3,8 procent. För att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 och länets regionala klimatmål måste klimatgasutsläppen minska med fem procent per år fram till 2045.Kontakt