2020:22 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:22
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB utfört elfiskeundersökningar vid 21 lokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt tillflöden. Elprovfiskena utfördes som del av kalkeffektsuppföljningen av Högvadsåns vattensystem. Det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter samt att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning. Av särskilt intresse var att med avseende på vattenkvalitet studera eventuella observerbara effekter på Högvadsåns lax- och öringpopulationer samt deras utveckling över tid då de representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Bilagorna i denna publikation är inte tillgängliga, kontakta oss om ytterligare anpassningar behövs.

Kontakt