Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:20 Bottenfauna i Hallands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:20
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 32 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län.

Ekologigruppen är av Swedac ackrediterat organ. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Stensån i söder till Rolfsån i norr. Många provpunkter är valda så att de har utmärkta förutsättningar för en artrik och skyddsvärd bottenfauna.

Kalkningsprogrammets uppföljning av bottenfaunan följer en plan där en fast grupp av viktiga lokaler undersöks varje år och resterande undersöks vart tredje år. Under 2020 har den utökade provtagningen framförallt gällt Sännans avrinningsområden. Sännan är ett biflöde till Nissan.
Hallands län är hårt drabbat av försurning, dels p g a sitt geografiska läge och stora nederbördsmängd, dels p g a jordartsförhållandena där de inre östra delarna naturligt har en svag buffertkapacitet. En av målsättningarna med föreliggande undersökning har varit att utröna hur försurningspåverkade bottenfaunasamhällena är och hur kalkningsinsatserna påverkat bottenfaunan i vattendragen. Undersökningen kommer också att ligga till grund för bedömning av vattendragens ekologiska status samt framtida arbeten med biologisk återställning i vattendragen.


En omfattande kalkningsverksamhet bedrivs i länet. Några vattendrag har kalkats en lång tid, t ex Högvadsån (start 1978) och Fylleån (start 1982). Både sjökalkning och doserare används, och sedan 1990-talet även våtmarkskalkning. Det senaste decenniet har kalkningen minskat något, vissa doserare används inte. Bottenfaunan har undersökts i flertalet vattensystem sedan kalkningen startade. Det finns alltså ett digert bakgrundsmaterial att tillgå som jämförelse till årets resultat.


Rapporten är upplagd på så sätt att resultatet med sammanfattande utvärdering presenteras först. Därefter följer en detaljerad beskrivning av provpunkterna och deras enskilda resultat inklusive artlista, med en provpunkt per uppslag. Metodik och redovisning av resultatbehandlingen redovisas i bilaga 2 och 3, medan litteratur redovisas i bilaga 4. I bilaga 5 finns en sammanfattande tabell över rödlistade och ovanliga arter som noterats i årets undersökning.

Bilagorna i denna publikation är inte tillgängliga, kontakta oss om ytterligare anpassningar behövs.

Kontakt