Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:19 Kiselalger i Hallands län 2020 - En undersökning av 16 vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2020:19
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
75
Publikationstyp:
Rapport

I Hallands län undersöktes år 2020 kiselalger på 16 lokaler i vattendrag. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. För surhetsklassning användes surhetsindexet ACID, vilket framför allt är framtaget för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. Riskflaggning för att andra typer av påverkan, än det som IPS och ACID är utvecklade för att visa, gjordes med störsparametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade taxa och diversitet.


I Hallands län 2020 bedömdes samtliga lokaler tillhöra hög status. De flesta hade högt eller mycket högt IPS-index. I 31 Stockaån var IPS tydligt lägre och hamnade relativt nära god status.

Bilagorna i denna publikation är inte tillgängliga, kontakta oss om ytterligare anpassningar behövs.

Kontakt