2020:15 Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar i Halland 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
saknas
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

År 2002 genomförde länsstyrelserna i Halland och Skåne tillsammans med ideella ornitologer en inventering av strandängarna inom respektive län. Arbetet gjordes inom ramen för regional miljöövervakning (RMÖ). För framtiden planerades att inventeringen skulle upprepas vart femte år.

Resultatet för de två första inventeringstillfällena publicerades i gemensamma publikationer (Flodin & Grahn 2003, Flodin med flera 2008).


Inför inventeringarna 2012 påbörjades ett arbete med mål att samordna inventeringarna av strandängarna i Sydsverige. Målet var att inventeringarna skall inventeras med en likartad metodik och att utvärderingen skall ske gemensamt.

Även sammanställningen av resultaten skall ske så att publiceringen blir gemensam. Resultaten presenteras då så att vadarbeståndens förändringar analyseras på ”Sverigenivå”.


För att få en mer detaljerad information för Hallands län publicerades resultaten för inventeringen 2012 i en särskild publikation (Flodin 2015) och på samma sätt presenteras resultaten för 2017.

Kontakt