Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:12 Inventering av flodpärlmussla i Hallands län 2012-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
238
Publikationstyp:
Rapport

Under åren 2012-2019 har inventeringar av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) genomförts i flera av Hallands vattendrag, från Stensån i söder till Rolfsån i norr.

Inventeringarna tyder på att flodpärlmusslorna i Halland är illa ute och på väg att försvinna från länet. Samtliga fynd av flodpärlmussla är äldre individer vilket visar att föryngringen inte fungerar.

I rapporten diskuteras orsakerna till det dåliga tillståndet för flodpärlmusslorna i Halland och förslag till åtgärder ges på respektive inventeringslokal. Åtgärdsförslagen omfattar bland annat fiskevårdsåtgärder, restaurering och ökad hänsyn vid jord- och skogsbruk. Troligen är det många faktorer som påverkar flodpärlmusslans hotade situation, exempelvis försurning, skogsbruk, jordbruk, utsläpp och direkt fysisk påverkan som torrläggning och rensningar. Varje lokal har sin specifika situation så olika åtgärder behövs på olika platser. Det kan handla om att få tillbaka öring eller lax till ett instängt bestånd, det vill säga anlägga fungerande fiskvägspassager upp- och nedströms i vattendraget. I dessa fall är det även viktigt att regleringar eller torrläggningar inte påverkar musslorna.

Det behövs fortsatt kalkning för att upprätthålla vattenkvaliteten. Det kan behövas hänsyn vid skogs- och jordbruk så att inte grumling eller tillförsel av förorenade ämnen sker. På många platser behöver sten och block läggas tillbaka.

Kontakt