Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:7 Skogens antikvariskt fördolda kulturlandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2019:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

Skogens antikvariskt fördolda kulturlandskap är ett projekt i samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Skogsstyrelsen.

Detta projekt har delvis fötts ur en allmän frustration kring de bristande kunskapsunderlagen som vi är hänvisade till när vi ska fatta beslut om kulturlämningar i skogen i Hallands och Västra Götalands län. En annan anledning till projektet är att de bakgrundsmaterial, exempelvis höjddata, som finns tillgängliga på myndigheterna ständigt förbättras och därför är det relevant att undersöka hur dessa kan användas för att underlätta ärendehanteringen vad gäller bedömningen av fossila åkrar. Länsstyrelsen i Hallands län och Västra Götalands län och Skogsstyrelsen har deltagit i projektet. Västra Götalands län deltog i projektets förarbete och seminariedagar, men har ej deltagit i fältbesöksdelen som genomfördes enbart i Hallands län. Projektets stora mervärde förutom innehållet i denna rapport är den samverkan som skapats mellan våra organisationer i dessa frågor. Avståndet har så att säga krympt väsentligt och förståelsen för problematiken har ökat.


Projektet tar avstamp i tidigare erfarenheter men undersöker samtidigt nya tekniska möjligheter såsom ett mer detaljerat höjddata för att förstå möjligheterna att använda detta. Projektet ligger väl i linje med myndigheternas arbete med att bevara kulturmiljöer i skogen och att minska skadorna på dessa vilket också ingår i miljömålet ”Levande skogar”.


Rapporten är indelad i tre delar. Först en bakgrundsbeskrivning som också innehåller en beskrivning av det rådande kunskapsläget vad gäller uttolkning av kulturlämningar genom höjddata samt om lämningstypen fossil åker. Därefter kommer en metodisk del som i detalj beskriver de analyser och fältbesök som gjorts inom projektet. I del tre diskuteras de projektresultaten.

Kontakt