2019:29 Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2019:29
Diarienummer:
8680-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

"Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel" ska utgöra ett stöd och vara vägledande för olika aktörers planering av drivmedelsinfrastruktur i länet.

Resande och transporter utgör den i särklass största klimatutmaningen i Halland. År 2017 stod sektorn för 45 procent av klimatgasutsläppen i Halland. Om utsläppen från arbetsmaskiner inkluderas stiger andelen till 52 procent.

För att nå det nationella och det regionala målet om att klimatgasutsläppen från transportsektorn ska vara minst 70 procent lägre 2030 än 2010, krävs en genomgripande omställning på flera plan. Övergång till fossilfria drivmedel är centralt, men det är också prioriterat att satsa på mer energieffektiva transporter och att begränsa det totala transportarbetet så att samhället blir mer transportsnålt.

Kontakt