Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:28 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid 15 lokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt tillflöden. Elprovfiskena utfördes som del av kalkeffektsuppföljningen av Högvadsåns vattensystem. Det huvudsakliga syftet och målsättningen var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter samt att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning.

Av särskilt intresse var att med avseende på vattenkvalitet studera eventuella observerbara effekter på Högvadsåns lax-och öringpopulationer samt deras utveckling över tid då de representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt