2019:27 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Fylleåns kalkningsprojekt 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid elva lokaler belägna i Fylleåns huvudfåra samt tillflöden.

Provfiskena utfördes inom ramen för Fylleåns kalkeffektsuppföljning. Det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter samt att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning.

Kontakt