2019:26 Bottenfauna i Hallands län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid
45 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen och två extra lokaler
av intresse för naturvården (Skillnadsbäcken St9 och St10). Bedömning har gjorts av
försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk
status avseende ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt