2019:25 Kiselalger i Hallands län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 85

Publikationstyp: Rapport

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län att utföra provtagning, analys och utvärdering av kiselalger på 19 vattendragslokaler år 2019.

Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt