2019:22 Energi- och klimatstrategi för Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Strategi

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Omfattande åtgärder måste vidtas för att begränsa utsläppen av klimatgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Energi- och klimatstrategin för Hallands län ska bidra till att de av riksdagen fastställda energi- och klimatpolitiska målen uppnås. Strategin har tagits fram i bred och nära samverkan med olika aktörer i länet.

I strategin identifieras fyra energi- och klimatutmaningar. För var och en av dessa har ett långsiktigt mål formulerats. Likaså har ett övergripande klimatmål formulerats för hela länet. Målen har sin utgångspunkt i nationella energi- och klimatmål och harmonierar också väl med Parisavtalet. För varje utmaning pekas fyra strategiska ställningstaganden ut.

Dokumentet ska kunna användas som ett underlag och ett prioriteringsstöd för flera olika aktörer.

Kontakt