Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2019:20 Strategi för bevarande av kustområden med höga naturvärden i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:20
Diarienummer:
511-6875-11
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Strategi
Framsida rapport

Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som samhället bör sträva mot. Ett av dem är Hav i balans samt levande kust och skärgård. Målet innebär bland annat att livsmiljöer och biologisk mångfald i och invid
havet ska bevaras. Ett stort steg på vägen är att långsiktigt skydda de mest värdefulla miljöerna.
Länsstyrelsens preciserar i denna strategi de landområden som är mest skyddsvärda i länet, och hur arbetet med att långsiktig skydda dessa kan bedrivas.

Stort intresse för Hallands kust

Hallandskusten är attraktiv. Bidragande faktorer är naturen och landskapsbilden, ren luft, rent vatten och stora orörda områden där land möter hav. Samtidigt är kustzonen lockande för olika slag av nyttjande. Intresset av att använda mark för bostäder, fritidshus och kommersiellt friluftsliv är stort, men även andra verksamheter söker sig gärna till kusten.

Kartläggning av oskyddade kustnära värden i naturen

Under 1900-talet skyddades vissa områden utmed kusten som naturreservat och då exploateringstrycket nu blir allt större ökar vikten av att skydda resterande områden med höga naturvärden, både för bevarande av den biologiska mångfalden och för det rörliga friluftslivet. Länsstyrelsen har därför påbörjat ett strategiarbete, baserat på en kartläggning av oskyddade, kustnära naturvärden i Halland.

De landområden som vid kartläggningen framstått som särskilt värdefulla beskrivs
nedan. Dessa områden behöver långsiktigt förvaltas så att naturmiljöerna bevaras, i linje med internationella, nationella och regionala överenskommelser med bäring på kusten och dess biologiska mångfald.

Utpekade områden bör på sikt få formellt skydd

Länsstyrelsen bedömer att utpekade områden på sikt bör få ett formellt områdesskydd, företrädesvis som naturreservat. Arbetet med formellt skydd kommer att ske stegvis, med de högst prioriterade områdena först, och förväntas pågå under lång tid. Exakt avgränsning av framtida formellt skyddade områden fastställs i ett senare skede.

Gemensamt för de 32 områden som pekas ut i strategin är att de har höga naturvärden, både biologiskt och i form av ekosystemtjänster, att de är utsatta för olika former av hot och/eller att det finns förhållandevis få liknande områden. Kartläggningen omfattar den strandnära fastlandskusten och öarna i Hallands län, vattenområden ingår inte i de utpekade områdena. Framtida formellt skydd kan dock komma att omfatta även angränsande vattenområden.

Kontakt