2019:16 Skötselplan Kasernområdet och närövningsfältet

Om publikationen

Löpnummer:
2019:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Skötselplanens framsida. Vit med blå text.

Skötselplan över Kasernområdet. Solitära bin och blomrika marker.

Naturvärdena i Kasernområdet är mycket höga. Framför allt så finns här en unik gaddstekelfauna i form av flera rödlistade bin. Det starkt hotade stäppbandbiet förekommer här tillsammans med arter som punktblodbi, smygstekellik glasvinge och mindre pansarstekel. Bränning, markstörning och slåtter är viktiga skötselmetoder för att bevara och utveckla naturvärdena här.

Kontakt