2019:06 Utvärdering av kalkningens effekter i vattendrag i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:06
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
Del 1: 58, del 2: 302, del 3: 366
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten gjort en samlad analys av hur de vattenkemiska och biologiska förhållandena påverkats i kalkade vattendrag och i vilken utsträckning målen med kalkningen har uppnåtts. Utvärderingen har omfattat 79 målområden i 62 vattendrag och visar generellt på en hög måluppfyllelse.

Del 1. Huvudrapport Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 2. Målområden i länets södra del Pdf, 13.4 MB.
Del 3. Målområden i länets norra del Pdf, 17.4 MB.

Resultaten redovisas i tre delrapporter där den första innehåller sammanfattande bedömningar och en diskussion av olika faktorer som kan påverka måluppfyllelsen. Här behandlas även försurningstillstånd och försurningsbedömningar, och problemen med att uppfylla kraven på högflödesprovtagning. Vidare redovisas behov av förändringar avseende kalkningsinsatser, målsättningar och uppföljning. I del 2 och 3 finns detaljerad information för de enskilda målområdena om bl.a. motiv och mål, kalkning, restaureringsåtgärder, uppföljningsresultat och bedömning av måluppfyllelse.

Kontakt