2018:4 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:4

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt utfört ackrediterade el-fiskeundersökningar vid 20 elfiskelokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt dess tillflöden. Målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter i syfte att följa upp resultaten av det kalkningsprojekt som sjösattes 1978. Av särskilt intresse var att med avseende på vattenkvalitet studera eventuella observerbara effekter på Högvadsåns lax- och öringpopulationer samt deras utveckling över tid då de representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt