Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:3 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Fylleåns kalkningsprojekt 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid nio lokaler belägna i Fylleåns huvudfåra samt i åns tillflöden. Provfiskena utfördes inom ramen för Fylleåns kalkningsprojekt. Det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter samt att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning. Eventuell förekomst av lax och öring var av särskilt intresse då dessa representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna skall även fungera som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt