Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2018:24 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
framsida rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid 14 elfiskelokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt dess tillflöden (Figur 2).

Målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter i syfte att följa upp resultaten av det kalkningsprojekt som pågått sedan 1978. Av särskilt intresse var att med avseende på vattenkvalitet studera eventuella observerbara effekter på Högvadsåns lax- och öringpopulationer samt deras utveckling över tid då de representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket.

Undersökningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt