2018:24 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

framsida rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid 14 elfiskelokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt dess tillflöden (Figur 2).

Målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter i syfte att följa upp resultaten av det kalkningsprojekt som pågått sedan 1978. Av särskilt intresse var att med avseende på vattenkvalitet studera eventuella observerbara effekter på Högvadsåns lax- och öringpopulationer samt deras utveckling över tid då de representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket.

Undersökningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt