2018:22 Vattenkvalitet i skogsbäckar 1999-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2018:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168x

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 75

Publikationstyp: Rapport

Inom Länsstyrelsernas gemensamma delprogram ”Vattenkvalitet i skogsbäckar” analyseras vattenkemi i fem skogsbäckar i brukade avrinningsområden i Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län sedan 1996, vilket gör att det nu finns långa tidsserier av stort värde för att studera trender över tiden.

Syftena med mätningarna är att belysa långsiktiga trender för försurande ämnen och metaller från brukad skogsmark och att bedöma hur skogsbruksåtgärder påverkar läckaget av dessa ämnen.

Kontakt