2018:21 Nätprovfiske i Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB under 2018 undersökt fiskfaunan i elva sjöar i Hallands län.

Syftet var att undersöka om, och i så fall i vilken grad, sjöarnas fisksamhällen indikerar påverkan av surt vatten samt att ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna. Halland hör till de län i Sverige som har drabbats hårdast av försurning. Skälen till detta är flera. Länet är naturligt nederbördsrikt och en stor del av vädersystemen för med sig försurande föroreningar från Syd- och Västeuropa. Dessutom är markens naturliga buffringsförmåga låg eftersom länets berggrund i mycket hög grad består av svårvittrad kalkfattig mineral.

För att motverka försurningens effekter i sjöar och vattendrag genomförs årligen omfattande kalkinsatser i länet. Effekterna av dessa insatser kontrolleras både via vattenkemisk- och biologisk provtagning.

Kontakt