2018:21 Nätprovfiske i Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB under 2018 undersökt fiskfaunan i elva sjöar i Hallands län.

Syftet var att undersöka om, och i så fall i vilken grad, sjöarnas fisksamhällen indikerar påverkan av surt vatten samt att ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna. Halland hör till de län i Sverige som har drabbats hårdast av försurning. Skälen till detta är flera. Länet är naturligt nederbördsrikt och en stor del av vädersystemen för med sig försurande föroreningar från Syd- och Västeuropa. Dessutom är markens naturliga buffringsförmåga låg eftersom länets berggrund i mycket hög grad består av svårvittrad kalkfattig mineral.

För att motverka försurningens effekter i sjöar och vattendrag genomförs årligen omfattande kalkinsatser i länet. Effekterna av dessa insatser kontrolleras både via vattenkemisk- och biologisk provtagning.

Kontakt