2018:20 Bottenfauna i Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 125

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 47 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen.

Baserat på resultaten från bottenfaunaundersökningen har en bedömning gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde.

Kontakt