2018:19 Kiselalger i Hallands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

I Hallands län undersöktes år 2018 kiselalger på 21 lokaler i vattendrag.

Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsin-dexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrä-vande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

I Hallands län 2018 bedömdes 19 av de 21 lokalerna tillhöra klass 1, hög sta-tus. Lokalerna 13 Slissån och 8 Teglabäcken, hade ett IPS-index som hamnade i god status. Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

Kontakt