2018:18 Samhällsekonomisk analys av Hertingprojektet

Om publikationen

Löpnummer: 2018:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Hertingprojektet bedrevs mellan 2002 och 2015 och syftade till att skapa fria vandringsvägar för fisk förbi
Hertings kraftverk i Ätran samtidigt som elproduktion i kraftverket bibehölls. I tillägg återskapades flera
hundra meter strömsträcka vilka utgör viktiga lek och uppväxtområden för bland andra lax och öring.

Denna rapport syftar till att i efterhand utröna om projektet har varit samhällsekonomiskt lönsamt. Ett
nyutvecklat analysverktyg för kostnads nytto-analys används.

Kontakt