2018:18 Samhällsekonomisk analys av Hertingprojektet

Om publikationen

Löpnummer:
2018:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Hertingprojektet bedrevs mellan 2002 och 2015 och syftade till att skapa fria vandringsvägar för fisk förbi
Hertings kraftverk i Ätran samtidigt som elproduktion i kraftverket bibehölls. I tillägg återskapades flera
hundra meter strömsträcka vilka utgör viktiga lek och uppväxtområden för bland andra lax och öring.

Denna rapport syftar till att i efterhand utröna om projektet har varit samhällsekonomiskt lönsamt. Ett
nyutvecklat analysverktyg för kostnads nytto-analys används.

Kontakt