2018:13 Öppna kulturarv - Kulturmiljöfunktionens årsredogörelse 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Kulturmiljöfunktionens arbete vägleds och inspireras av de nationella kulturmiljömålen. Med de statliga medlen för kulturmiljövård kan vi arbeta för att göra en mångfald av kulturmiljöer öppna och tillgängliga för alla.

I kulturreservatet Äskhult kan man nu ta del av restaurerade kålgårdar och trädgårdar. Arbetet utvecklar kulturmiljön och ger oss nya insikter om livet i byn för både kvinnor och män. Genom tillämpningen av kulturmiljölagen kan kulturmiljöfunktionen i ärenden om kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och andra skyddade miljöer medverka till ökad fysisk tillgänglighet.

Samverkan med Skogsstyrelsen och naturvården med arbetslag inom ”Gröna jobb” öppnar upp igenvuxna kulturmiljöer. Det är en angelägen insats som bidrar till att fler kan använda kulturmiljön som källa för kunskap, bildning och upplevelser. Bidragsmedlen ger oss också möjlighet att öppna upp ny kunskap.

Projektet Unstraight Halland har öppnat dörren till ett kulturarv som inte uppmärksammats i länet tidigare. Välkommen att ta del av Hallands Öppna kulturarv!

Kontakt