2018:1 Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Om publikationen

Löpnummer: 2018:1

Diarienummer: 502-7977-2017

ISBN/ISSN-nr: 978-91 7675-110-7

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Under 2016 och 2017 har inventeringen av vegetationsförändringar på myrar utförts i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Skåne län. Genom granskning av satellitdata undersöktes förändringen mellan 1999 och 2009. Resultatet kommer att ge ett värdefullt underlag för länsstyrelserna och andra myndigheter i arbetet med våtmarker och för utvärderingen av miljömålet Myllrande våtmarker. Resultatet visar att den största anledningen till förändring av våtmarkerna under den här perioden är dikning, torvtäkt och skogsbruk.

Kontakt