2017:5 En aktiv och strategisk översiktsplanering

Om publikationen

Löpnummer: 2017:05

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Denna redogörelse har tagits fram av samhällsbyggnadsenheten i samarbete med de olika enheterna inom Länsstyrelsen i Hallands län; miljövårdsenheten, naturvårdsenheten, landsbygdsenheten, utvecklingsenheten och veterinärenheten.

Information har även inhämtats från olika statliga myndigheter och verk; SGU, SGI, Havs- och vattenmyndigheten, Kulturmiljö Halland, Trafikverket, Jordbruksverket, Sjöfartsverket, Post- och telestyrelsen, SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Försvarsmakten och Skogsstyrelsen.

Flera av kommunerna i Hallands län är på väg att starta upp ett nytt översiktsplanearbete eller har kommit en bit in i planeringsprocessen. Redogörelsen ska ses som ett stöd för länets kommuner i sitt arbete i att förnya och aktualisera sina översiktsplaner. Förhoppningen är att redogörelsen ska underlätta översiktsplanearbetet och därmed bidra till en kontinuerlig översiktsplanering.

Kontakt