2017:20 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området Nidingen 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2017:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101– 1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av Natura 2000-området och naturreservatet Nidingen. Där provtagning gjorts med bottenhuggare 2013 på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Ett fåtal provtagningar av djupare mjukbottnar har tidigare gjorts i eller i anslutning till området på representativa provtagningsplatser för att beskriva bottenfaunan. Föreliggande undersökning får ses som en relativt omfattande och förutom att undersökningen är kunskapshöjande, belyser den framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer.

Kontakt