2017:18 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området Fladen 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2017:18

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101– 1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av det marina
skyddade området Fladen. Där provtagning gjorts 2013 med bottenhuggare på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Provtagningen belyser framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer och är ett värdefullt komplement till utsjöbanksinventeringen 2005 samt Svenska Artprojektets marina inventeringar 2006–2007 från Fladen.

Kontakt