2017:10 Ekologisk restaurering av ung produktionspräglad bokskog

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101–1084

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Rapporten presenterar en skötselmodell för restaurering av ung, tidigare produktionsskött och biologiskt fattig bokskog till mer naturlig, naturskogsartad, artrik bokskog. Huvudsyftet med skötselmodellen är att driva på utvecklingen mot naturskog jämfört med att lämna beståndet till fri utveckling. Med detta kan man förhoppningsvis minska risken för slumpmässiga utdöenden av prioriterade bevarandevärden (minska den så kallade "utdöendeskulden") på grund av stor fragmentering och små värdekärnor.

Kontakt