Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017-2020 Strategi för ett jämställt Halland

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en länsstrategi för arbetet med jämställdhetsintegrering. Arbetet har skett i samverkan med kommuner, myndigheter och Region Halland, inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt och delprojektet Från vaggan till graven.
Strategin för ett jämställt Halland lägger fast ett arbetssätt och en riktning för ett långsiktigt systematiskt arbete för jämställdhet i Hallands län. Den är övergripande till sin karaktär och kräver fortsatt konkretisering i länets ordinarie strukturer där beslut, planering och uppföljning normalt sker.
Detta eftersom strategins bärande idé är att det är länets aktörer som ska identifiera vilka insatser som behöver vidtas för att säkra jämställdhet samt främja jämställda förutsättningar. Den ska omsättas till praktiskt handling av länets aktörer och leda till en mer jämställd utveckling av människors förutsättningar i Hallands län.

Ambitionen är också att fördjupa samverkan mellan länets aktörer och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen samt att förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering. Strategin kommer även att användas för Länsstyrelsens interna utveckling av arbetet för att säkra jämställdhet.
En inkluderande strategi för jämställdhet måste bygga på och hantera den komplexitet som speglas hos befolkningen. Som människa är man inte bara sitt kön utan också sin etniska tillhörighet, sin religionstillhörighet, sin sexuella läggning, sin ålder, sin funktionalitet/funktionsvariation, sin könsidentitet och sin socioekonomiska bakgrund. Av den anledningen behöver man beakta andra maktordningar, som samverkar med kön, som kan påverka livsvillkoren på flera plan och skapa flerdimensionell utsatthet och underordning. Ett inkluderande arbete för jämställdhet måste därför bygga på ett normkritiskt förhållningssätt och en intersektionell analys av de maktförhållanden som råder i samhället.
Strategi för ett jämställt Halland 2017–2020 kopplar an till regionala styrdokument såsom den regionala utvecklingsstrategin, tillväxtstrategin samt hälso- och sjukvårdsstrategin. Vidare regionaliserar den de nationella jämställdhetspolitiska målen och regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering och formulerar strategiska insatser för att säkerställa framgångar i jämställdhetsarbetet. Strategin utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet i länet.
För att Halland ska vara den bästa livsplatsen och en attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region med en hälso- och sjukvård för bättre hälsa, behöver hallänningarna ha samma makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

Kontakt