2016:23 Elfiske Högvadsån 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:23

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid 13 elfiskelokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt dess tillflöden. Provfiskena utfördes inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt. Målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter i syfte att följa upp resultaten av det kalkningsprojekt som sjösattes 1978.

Kontakt