2016:20 Bottenfauna i Hallands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 45 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Samtliga lokaler uppvisade hög status gällande ekologisk kvalitet (ASPT) och näringspåverkan (DJ), undantaget Tokabäcken N10 som hade god status avseende ekologisk kvalitet.

Kontakt