2016:1 Miljöövervakning i Halland 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Bland miljöproblemen i Halland dominerar försurning av mark och vatten, övergödning (kustvatten och hav
men också terrestra miljöer), de areella näringarnas påverkan på flora, fauna och landskapsbild samt den snabba exploateringen i kustzonen. Detta har satt sin prägel både på den tidigare och på den nu pågående miljöövervakningen i länet.

Med denna skrift vill vi presentera ett axplock av resultaten från länets miljöövervakning.

Kontakt