Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016 Bostad åt alla

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
405- 30358-2015
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-034-6
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Bostad är en förutsättning för fungerande vardag och för ett gott liv. Det är i bostaden vi kan få vila, sova, laga mat och sköta personlig hygien. Utan bostad är det svårt att sköta arbete eller studier. Tryggheten i att ha en bostad är särskilt viktig för barn och unga.

Det är en mänsklig rättighet att ha en bostad. Samtidigt är det behov som ska tillgodoses på en marknad, bostadsmarknaden. Under en tjugoårsperiod har bostadsbyggandet legat på låg nivå och detta har lett till ökande obalans mellan utbud och efterfrågan.

Bristen på bostäder gör att allt fler har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Kommunen har en viktig uppgift i att ta reda på vilka bostadsbehov som finns i kommunen och planera för hur de ska tillgodoses. Bland annat ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Länsstyrelserna har under 2015 haft ett särskilt uppdrag från regeringen att stödja kommunerna i arbetet med att underlätta inträdet på bostadsmarknaden, att motverka hemlöshet och att förebygga avhysningar. Ett särskilt fokus har legat på familjer med barn.

Länsstyrelsen Skåne har i uppgift att lämna en för länsstyrelserna samlad redovisning till regeringen. Denna rapport innehåller en redogörelse för de aktiviteter som har genomförts och de erfarenheter som har gjorts i samband med uppdraget.

Kontakt