2015:23 Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån

Om publikationen

Löpnummer: 2015:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084, LSTY-N-M--2015/23--SE

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Kungsbacka tätort har identifierats som ett av 18 områden med betydande översvämningsrisk i Sverige enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Inom ramen för detta arbete ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för att ta fram en riskhanteringsplan för Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen baseras på riskkartor som redovisar konsekvenser på människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet vid ett 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde.

Kontakt