2015:22 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084; LSTY-N-M-15/22.SE
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid 13 elfiskelokaler belägna i Högvadsåns huvudfåra samt dess tillflöden (Figur 1 och Figur 2). Provfiskena utfördes inom ramen för Högvadsåns kalkningsprojekt och det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter. Av särskilt intresse var att undersöka eventuell förekomst av lax och öring då dessa representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna fungerar även som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt